Statuten.


Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
-Algemene vergadering:
Het orgaan van de vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de vereniging;
-Bestuur:
Het Bestuur van de vereniging;
-Schriftelijk:
Bij brief, fax of e-mail,  of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de afzender met  afdoende zekerheid kan worden vastgesteld ;
-Statuten:
De statuten van de vereniging;
-Vereniging:
De regisseur rechtspersoon waarop de statuten betrekking  hebben.
Artikel 2.
Naam.
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Oisterwijkse Spelers.
Artikel 3.
Zetel.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Oisterwijk.
Artikel 4.
Doel.
De vereniging heeft ten doel het vergroten van het plezier in acteren, dans, zang en  muziek, in de ruimste steeds zin van het woord.
De  vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
voor haar leden een podium te bieden, te zorgen voor gewenste opleiding en begeleiding van haar leden;
jaarlijks een passende theaterproductie uit te voeren in Oisterwijk;
zorg  te dragen voor de noodzakelijke faciliteiten en middelen;
Overigens al hetgeen aan het doelbevorderlijk kan zijn danwel daarmee verband houdt.
Artikel 5.
Leden.
De vereniging kent uitsluitend leden.
Het  bestuur  houdt een register waarin namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Het lidmaatschap is persoonlijke kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 6.
Toelating.
Het bestuur  beslist omtrent de toelating van leden.
Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 7.
Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de Vereniging;
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen,  -in het bijzonder wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een maart van enig jaar niet aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan- alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten,  reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt .
Opzegging door de Vereniging geschiedt doorheen Bestuur .
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk gewenst moment geschieden. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het boekjaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden .
Opzegging door de Vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting gaan de eredivisie icing in een andere reden rechtsvorm  of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap onmiddellijk opzeggen  binnen één maand nadat hem een besluit,  waarbij zijn rechten zijn beperkt, ofwel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld.
Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging  op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt,  alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit her lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van he5 besluit beroep open op de Algemene Vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave andere redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering  waarin het in lid 1 bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage  voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8.
Jaarlijkse bijdragen,  Verbintenissen
De leden zijn  gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die op voordracht van het Bestuur door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Vergadering,  bevoegd Verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.
Artikel 9.
Bestuur.
Het Bestuur bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd.
Benoeming van de bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging.
Artikel 10.
Einde lidmaatachap Bestuur, Periodiek aftreden, Schorsing.
Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde onder opgaaf  van redenendoor de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst . De Algemene Vergadering  besluit tot schorsing of ontslag  met een meerderheid van twee/derde Vande uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die iets binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt doorheen verloop van die termijn.
Elke bestuurder treedt uiterlijk na drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is  onmiddellijk  en onbeperkt herkiesbaar, wie in een  tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt opzet rooster de plaats andere zijn voorganger in.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
Door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
Door bedanken .
Artikel 11.
Functies in het Bestuur, Besluitvorming van het Bestuur.
Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris  en een penningmeester aan.
Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurder kan meer dan één  functie bekleden.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.
Artikel 12.
Taak van het Bestuur,  vertegenwoordiging, Vergoedingen.
Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
Indien het aantal bestuurders beneden het in artikel 9 vermelde minimum is gedaald blijft het Bestuur bevoegd.
Het bestuur is er hier verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de vacature (s) aan de orde komt.
Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
Het Bestuur is,  mits met voorafgaande goedkeuring van del Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten Tot verkrijging,  vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenk9msten waarbij de Vereniging zich als borg,  of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Deze  besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt medespelers aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel de secretaris tezamen met de penningmeester, of de  voorzitter tezamen met één of meer andere bestuurders.
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
Artikel 13.
Bestuursvergadering,  Rekening en verantwoording.
Het boekjaar van de Vereniging  loopt andere een november van enig jaar tot en met eenendertig oktober van het daaropvolgende jaar.
Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uitgezet werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,  bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te ervaren,  dat te allen tijde de rechten en verplichtingen  van de Vereniging kunnen worden gekend.
Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursvergadering uit overdekt gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid.
Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en een staat van  baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders ; ontbreekt de ondertekening van één of meerdere van hen, dan wordt daarvoor onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissievergadering ten minste twee personenweegschaal geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzingenoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de b9eken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
De last andere de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen,  doch slechthorende de benoeming van een andere financiële commissie.
Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken,  bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna inlichten 8 van dit artikel bepaalde.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens,  uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten , kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt .
Artikel 14.
Algemene Vergaderingen.
Aan de Algemene Vergadering  komen in de Vereniging alle bev9egdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
De Algemene Vergadering wordt gehouden in de gemeente waarin de Vereniging statutair is gevestigd of in een direct daaraan grenzende gemeente.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering  -de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende boekjaar
voorziening in eventuele vacatures;
voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.  
Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is.
Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroeping van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,  kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn .
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten Met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 15.
Toegang en stemrecht.
Toegang tot de Algemene Vergadering  hebben alle leden van de Vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden,  behoudens het bepaalde in lid 9 van artikel 7 en geschorste bestuurders.
Over toelating van andere dan in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering .
Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen
Indien het Bestuur bij oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel  zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt.,(ii) het lid kan worden geïdentificeerd  (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, Doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering,  op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen dien in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.
Artikel 16.
Voorzitterschap. Notulen.
De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of, Wanneer de voorzitter ontbreekt, door één van de andere bestuurders,.
Kan op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt,  die door de Algemene Vergadering worden vastgesteld.
Zij die de vergadering bijeenroeping kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 17.
Besluitvorming van de Algemene Vergadering.
Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werkoverleg een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer deel meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming iets hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van d Algemene Vergadering  genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen,  vinden herstemming en plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,  dan wordt door loting uitgemaakt op ween van die personen bij nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
Alle stemmingen geschieden mondeling.
Echter kan de voorzitter bepalen da5vde stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht .
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht.
Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij opgetekend gesloten briefjes .
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, te zijden stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten  of tot ontbinding van de Vereniging.
Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging- ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van Vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 18.
Bijeenroeping Algemene Vergadering.
De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur,  onverminderd het bepaalde in artikel  14, lid 4.
De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen ) van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt,  kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.
Artikel 19
Wijziging van de Statuten.
Onverminderd het bepaalde in artikel 17 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging andere de Statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Een wijziging van de Statuten treedt iet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen vermijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
Artikel 20.
Ontbinding.
De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffening te benoemen.
Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen.
Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.
Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende  de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 21.
Huishoudelijk Reglement.
De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.